Stadgar

Stadgar

Stadgar för Luleå Jaktvårdsklubb

Fastställda av klubbens årsmöte den 12 maj 1935.

Revideringsändringar antagna år 1965, 1974, 1978, 1984, 1990, 2002 och 2023

 • 1 – MÅL

Luleå Jaktvårdsklubb är en ideell förening och har som mål att

* sammansluta i Luleå kommun permanent boende jakt-, skytte- och viltvårdsintresserade personer

* för klubbens räkning anskaffa lämpliga jaktmarker för att på desamma bedriva ordnad jakt- och viltvård

* verka för jaktlagarnas efterlevnad

* befrämja skjutskicklighet samt god jakt och jaktkunskap bland medlemmarna

* skapa och vidmakthålla goda relationer med omvärlden, närstående klubbar och sammanslutningar

* bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse inom klubbens verksamhetsområde.

 • 2 – VERKSAMHET

För att uppnå uppsatta mål ska klubben

* upprätta jaktarrende- och jaktupplåtelseavtal

* utforma jaktregler

* upprätta avskjutningsstatistik

* anordna skyttetränings- och skyttetävlingsverksamhet

* anordna träningsmöjligheter för jägarexamenselever

* genomföra prov för jägarexamen

* aktivt följa viltstammarnas utveckling samt verka för biologisk mångfald

* främja erforderligt fältarbete med viltvård

* verka för utbildning och fortbildning i skytte, jakt och viltvård

* samarbeta med Svenska Jägareförbundet och dess organisationer

* utbilda förtroendevalda och funktionärer till de verksamheter som klubben bedriver.

 • 3 – MEDLEMSKAP

Styrelsen beviljar medlemskap som fullbetalande medlem för personer som är permanent boende i Luleå kommun och som av styrelsen anses fylla kraven på en ansvarskännande jägare och medlem. Styrelsen får även bevilja medlemskap för person som ej är permanent boende i Luleå kommun när det föreligger särskilda/synnerliga skäl. Styrelsen beviljar ungdomsmedlemsskap för medlemmars ungdomar till och med det kalenderår vilket han/hon fyller 18 år. Styrelsen kan bevilja åldersmedlemsskap för medlemmar med minst 30 års medlemskap som är 75 år och däröver samt utfört förtjänstfulla insatser som främjat klubbens intressen.

Årsmötet kan efter förslag av styrelsen till hedersmedlem utse den som på ett utomordentligt sätt främjat klubbens syften.

Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala beslutad medlemsavgift eller blir utesluten i enlighet med klubbens stadgar.

Medlem som permanent avflyttar från Luleå kommun behåller medlemskapet under pågående jaktår.

 • 4 – INTRÄDESAVGIFT

Nya medlemmar ska erlägga en inträdesavgift vars storlek beslutas på årsmötet.

 • 5 – ÖVRIGA AVGIFTER

Medlem är skyldig att betala årsavgift, som gäller för ett jaktår. Årsavgiften bestämmes av årsmötet. Betald årsavgift berättigar till jakt på småvilt enligt fastställda jaktregler. För högviltjakt ska särskild avgift betalas enligt årsmötets beslut.

Hedersmedlem och åldersmedlem är befriad från skyldighet att erlägga årsavgift.

Av årsmötet beslutade avgifter ska vara inbetalda före december månads utgång. 

 • 6 – VERKSAMHETSÅR OCH MANDATPERIOD

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. 

Med mandatperiod för personer som väljs enligt dessa stadgar avses: tiden från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och med det årsmöte som mandatperioden avser.

 • 7 – JAKTÅR

Jaktår är från och med den l juli till och med den 30 juni följande år.

 • 8 – JAKTRAPPORT

Medlem är skyldig att lämna jaktrapport över antal och slag av under jaktåret fällt villebråd på klubbens marker. Uppgift ska inlämnas enligt årsmötets beslut.

 • 9 – JAKTREGLER

Årsmötet beslutar om ramjaktregler för kommande jaktår. Styrelsen beslutar om kompletterande jaktregler.

 • 10 – ORGANISATION

Klubbens högsta beslutande organ är årsmötet, dess verkställande och förvaltande organ är klubbstyrelsen, i dessa stadgar benämnd styrelsen.

Del av klubbens verksamhet handhas av en jaktskyttesektion vars verksamhet regleras av särskilda stadgar fastställda av klubbens årsmöte.

 • 11 – MEDLEMSMÖTEN

Varje kalenderår ska hållas två ordinarie medlemsmöten.

Det ena i mars (årsmötet) och det andra i augusti (halvårsmötet).

Extra möte ska hållas om revisorerna eller minst 1/3 av medlemmarna så yrkar.

Styrelsen kan även kalla till extra möte om styrelsen bedömer att särskilda skäl för detta föreligger. Yrkande om extra möte ska vara skriftligt och ställas till styrelsen samt innehålla uppgift om det eller de ärenden som ska tas upp till behandling samt skäl till yrkandet. Extra möte ska hållas inom 60 dagar från den dag då yrkandet inkom till styrelsen.

Tid och plats för extra möte bestäms av styrelsen.

Över ärende, som ska behandlas på extra möte, ska styrelsen avge utlåtande.

 • 12 – ÅRSMÖTE

Årsmötet ska årligen hållas senast sista mars på tid och plats som styrelsen bestämmer. Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne styrelsens vice ordförande.

Årsmötet avslutas av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne av årsmötets ordförande.

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Val av ordförande för årsmötet.
 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid årsmötet.
 4. Val av två medlemmar att jämte årsmötesordförande justera årsmötesprotokollet.
 5. Fråga om årsmötet är utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens och sektionens årsredovisning med balans- och resultaträkning.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning
 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte och halvårsmöte givit till styrelsen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
 13. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
 14. Beslut om tid när avgifterna ska vara inbetalda.
 15. Beslut om styrelsens förslag till ramjaktregler
 16. Val av ordförande för klubben och sektionen samt ledamöter i styrelsen enligt § 14.
 17. Val av två revisorer och 2 revisorssuppleanter enligt § 15 i dessa stadgar.
 18. Val av valberedning enligt § 16 i dessa stadgar.
 19. Inkomna motioner.
 20. Styrelsens övriga ärenden.
 21. Övriga ärenden som årsmötet beslutar ta upp till behandling. Beslut får ej fattas i sådant ärende.
 • 13 – HALVÅRSMÖTE

Halvårsmötet ska årligen hållas senast sista augusti.

Vid halvårsmötet ska följande ärenden förekomma:

 1. Fråga om halvårsmötet är utlyst i behörig ordning.
 2. Rapport angående styrelsens verksamhet.
 3. Rapport angående jaktskyttesektionens verksamhet.
 4. Styrelsens redovisning av kompletterande jaktregler.
 5. Styrelsens redovisning av föregående jaktårs avskjutningsstatistik.
 6. Styrelsens övriga ärenden.
 7. Övriga ärenden som halvårsmötet beslutar ta upp till behandling. Beslut tar ej fattas i sådant ärende.
 • 14 – STYRELSE

Förvaltning av klubbens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse.

Styrelsen har sitt säte i Luleå kommun.

Mom 1 Styrelsens organisation.

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, jaktskyttesektionens ordförande och sex övriga ledamöter.

Årsmöte väljer årligen klubbens och sektionens ordförande för ett år samt övriga ledamöter för två år. 

Till ledamot i styrelsen kan endast väljas den som är medlem i klubben. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt till att adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har förslags- och yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslut. Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter. Styrelsen utser områdesledare och jaktledare.

Styrelsen utser inom sig personer som var och för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens firma.

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.

Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöter förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.

Mom 2 Styrelsens åliggande

Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa stadgar bland annat,

* bereda ärenden som ska behandlas av årsmöte och halvårsmöte

* verkställa av årsmöte och halvårsmöte fattade beslut

* ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens

* avge årsredovisning till årsmöte

* senast 31 januari överlämna styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning till revisorerna

* upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod

* senast en månad efter årsmöte lämna uppgift om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen till Jägareförbundet Norrbotten och jaktvårdskretsar

* utse ledamöter i jaktskyttesektionen

 • 15 – RÄKENSKAPER OCH REVISION

Klubbens och sektionens balans- och resultaträkning samt klubbstyrelsen och sektionsstyrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en tid av ett år. Klubbens och sektionens räkenskaper ska tillsammans med årsredovisning överlämnas till revisorerna senast den 31 januari.

Revision ska för varje år vara avslutad och revisorernas berättelse överlämnad till styrelserna senast den 15 februari.

 • 16 – VALBEREDNING

Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid årsmötet.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år.

Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje årsmöte.

Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att i begränsad omfattning närvara vid styrelsesammanträde.

 • 17 – KALLELSE

Kallelse till klubbens medlemsmöten, (årsmöte, halvårsmöte, extra möte) innehållande uppgift om förekommande ärenden, ska bringas till medlemmarnas kännedom senast åtta dagar före mötet genom annonsering på klubbens hemsida och/eller i sociala medier. Handlingarna till årsmötet såsom årsredovisning, resultat- och balansräkning samt valberedningens förslag ska finnas tillgängliga för medlemmarna åtta dagar före årsmötet. Tid och plats meddelas i annons.

 • 18 – MOTIONER

Medlem, som önskar visst ärende behandlat på årsmöte, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast sista januari. Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motion till årsmötet.

 • 19 – RÖSTRÄTT

Vid klubbmöte äger varje medlem föra talan och utöva rösträtt.

Röstning med fullmakt får ej ske. Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon begär detta.

I annat ärende än val kan röstning med slutna sedlar ske om någon så yrkar och om mötet så beslutar.

Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal utom i fråga där annat stadgas. För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna.

Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om vid röstning med slutna sedlar röstetalet blir lika, avgörs ärendet genom lottning.

Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende ska bekräftas skriftligt och den skrivna reservationen, behörigen undertecknad, ska vara inlämnad till mötesordföranden och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat.

 • 20 – PROTOKOLL

Protokoll ska föras vid medlemsmöten samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de ärenden som behandlas och de beslut som fattas och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justeringsmän.

Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar. Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.

 • 21 – DISCIPLINÄRENDE

Medlem som överträder jaktreglerna eller gällande jaktförfattning kan förlora rätten till jakt under innevarande jaktår. Medlem som skadat klubbens verksamhet kan av styrelsen uteslutas ur klubben, avstängas för viss tid eller tilldelas varning.

 • 22 – STADGEÄNDRING

För beslut om ändring av stadgarna krävs antingen att det biträds av 3/4 av antalet i beslut deltagande medlemmar vid ett årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett ska vara årsmöte.

 • 23 – UPPLÖSNING AV KLUBBEN

För att upplösning av klubben ska vara giltigt ska detta ha fattats av två på varandra följande medlemsmöten varav minst ett är årsmöte och på det senare medlemsmötet ha biträtts av minst 3/4 av de röstande.

Vid klubbens upplösning ska det sista medlemsmötet besluta om hur klubbens tillgångar och arkiv skall disponeras.