Ramjaktregler

RAMJAKTREGLER 1/7 2023 – 30/6 2024

1. Allmänt: Vid vistelse i skog och mark skall medlem i Luleå jaktvårdsklubb uppträda så att klubbens anseende inte äventyras. Andra fritidsaktiviteter skall visas hänsyn och respekt. Allt avfall i form av jplastpåsar, burkar och flaskor skall medföras hem. En förutsättning för fortsatta arrenden är att vi håller snyggt omkring oss. Kojor skall städas efter användning. Dåligt städade kojor skall rapporteras till styrelsen. Försiktighet skall alltid iakttas med eld i markerna. Under pågående älgjakt skall alla jägare ur säkerhetssynpunkt bära varselfärg. Jakt är förbjuden i anslutning till bebyggelse eller arbetsplats. Skjutning med eldvapen får inte utan tillstånd av polismyndigheten äga rum inom område som omfattas av detaljplan.

2. Handlingar: Under jakt skall medlem/jaktgäst medföra klubbens jaktkort. Kvitto, eller motsvarande, för betald avgift ska kunna uppvisas.

3. Jaktkojor: Klubben har jaktkojor på följande marker: Småskär, Sörliden, Görgeå, Svallberget, Långåsen, Storlandet och tillsammans med allmänheten Sveaskogs stuga i Narken. Nyckel passande till ovannämnda kojor kan köpas genom att kontakta kojansvarig. Nyckel till den andra kojan i Görgeå finns att låna hos Görgeås älgjaktledare. Ordnings- och trivselregler i våra kojor ska följas. Se Jaktkojor – Ordnings- och trivselregler på www.ljvk.se.

4. Gästkort för småviltjakt – Se www.ljvk.se: 100 kr/dygn, max 2 kort per medlem och jakttillfälle. Gästkortet gäller i sällskap med medlem och på samtliga marker.

Gästkort skall lösas av medlem och endast via Swish 123 228 98 09 eller Bankgiro 5600–5143.

Skriv medlemmens namn och gästens namn i meddelande. Gästkort säljs ej för kommersiellt syfte. 

5. Jaktinformation: Småviltjakt är tillåten under älgjakten, se specificerade tider under respektive område nedan. För säkerhetens skull ska småviltjägare informera sig om tid och område för eventuellt pågående älgjakt.  På ljvk.se under menyn Jakt -> Älgjakt på markerna finns ofta aktuell information om älgjakten på olika marker.

6. Kronoholmarna: Stora Båtöklippan, Stora Båtöharun och Stora och Lilla Hindersöharun. Övriga Kronoholmar enligt förteckning och kartor i klubblokalen.

7. Brändöskär och Haraskär: Jakt alla dagar. Under älgjakttid bör samråd ske med älgjaktledaren.

8a. Degerö-Börstskär: Jakt Degerö-Börstskär alla dagar från 10/9.

8b. Måttsund Klubben lottar ut 4 st jakträtter för småvilt i Måttsund. Intresserade medlemmar kan lämna intresseanmälan till småviltansvarig senast 31/5. Jakträtter lottas ut på styrelsemöte. Under älgjaktstid ska älgjaktledare kontaktas.

9. Smulterskär: ENDAST älgjakt.

10. Hertsön Norra/Södra: Se datum och detaljer för älgjakt på ljvk.se under menyn Jakt -> Älgjakt på markerna. Jakt med kula är endast tillåten på rådjur, räv, grävling och mårdhund från särskilt utmärkta torn när älgjakt inte bedrivs, kontrollera alltid med älgjaktledare under älgjaktstid om tornen är fria att använda. OBS! Ingen jakt på Kalvholmen och fyrkanten (detaljplanerat område). 

11. Småskär: Småviltjakt tillåten före 15/9 endast måndag – torsdag. Jakt alla dagar 15/9 – 30/6. OBS! Småskären omfattas av detaljplan, beviljade personliga skjuttillstånd krävs och skall anmälas till jaktchef.

12. Kallax/Ersnäs: Se datum och detaljer för älgjakt på ljvk.se under menyn Jakt -> Älgjakt på markerna. Jakt med kula på Kallax är endast tillåten på rådjur, räv, grävling och mårdhund från särskilt utmärkta torn när älgjakt inte bedrivs, kontrollera alltid med älgjaktledare under älgjaktstid om tornen är fria att använda. Sjöfågeljakt i Lulviken endast mellan Granudden och Lulviksbadet enligt markering på karta i klubblokalen. 

13. Svallberget, Narken, Mettäjärvi, Storlandet, Junkaberget, Lagnaträsk, Lomberget: Under älgjaktstid bör älgjaktledare kontaktas.

14. Långåsen: Se datum och detaljer för älgjakt på ljvk.se under menyn Jakt -> Älgjakt på markerna. 

15. Sörliden: Se datum och detaljer för älgjakt på ljvk.se under menyn Jakt -> Älgjakt på markerna.

16. Görgeå: Se datum och detaljer för älgjakt på ljvk.se under menyn Jakt -> Älgjakt på markerna. Under meddelad älgjaktstid  har älgjaktlaget förtur till sängplatserna.

17. Råneå, Hindersön: Jakträtter småvilt lottas ut på styrelsemöte. Intresseanmälan till småviltansvarig senast 31/5. Kostnad för kortet beslutas i respektive VVO varje år och betalas av respektive vinnare.

18. Räv, Grävling, Mårdhund, Mård och Mink: Ersättning utgår med 400 kr/styck för varje fälld räv, grävling, mårdhund, mård och mink till dess budget på 20 000 kr är förbrukad, ersättning för max 5 predatorer per medlem och kalenderår. Gäller enbart fångst på LJVK:s jaktmarker. Fångstplats uppges till viltvårdsansvarig som märker skinnen före utbetalning. Klubben kan ge bidrag för inköp av fällor, slagjärn och snaror, ta kontakt med viltvårdsansvarig för detaljer. Viktigt! Ta kontakt med viltvårdsansvarig innan inlämning av fällt vilt.

19. Björnjakt: För information kontakta jaktchefen. Anmälan om björnjakt görs till jaktchefen eller klubbordförande.

20. Träning av hund: Träning av hund enligt § 16 i jaktförordningen på samtliga marker.

21. Klubbarbeten: Varje klubbmedlem skall göra två dagsverken för viltvård eller annat ändamål som främjar klubben. Dagsverken skall utföras under jaktåret enskilt eller i samråd med respektive områdesledare. OBS! Fällning av träd endast i samråd med områdesledare.

22. Jaktrapport: Uppgift om fällt villebråd samt antal jaktdagar skall vara klubben tillhanda senast 31/3. Jaktrapporten lämnas på bifogad rapportmall eller på nedladdningsbar Excel/PDF-dokument från LJVK:s hemsida. Digitala rapportens filnamn ska innehålla medlemmens medlemsnummer och namn. Bland inkomna jaktrapporter lottas ett antal priser ut inför halvårsmötet.

23. Kartor: Aktuella kartor finns på hemsidan. OBS! Jaktmarkerna är ändrade på flera områden sedan tryckningen. Besök därför alltid hemsidan före jakten och rita in rätta gränser.

24. Jaktbevakning: Styrelsen har rätt att avsyna och kontrollera markerna och i samband därmed utöva småviltsjakt utan iakttagande av gällande inskränkningar.

25. Jourkvällar: Inga jourkvällar, kontakta rätt funktion i styrelsen.

26. Eftersökshund: Kontaktuppgifter finns på www.ljvk.se

RAMJAKTREGLER FÖR HÖGVILT

För jakt på björn finns kompletterande regler.

Deltagare i högviltjakt ska följa jaktledarens direktiv och jaktlagets egna regler (förutsatt att de inte står i motsats till klubbens regler), samt på klubbens älgskyttebana avlägga godkänt skjutprov enligt Svenska Jägareförbundets villkor för Högviltsdekalen med det vapen man avser att jaga med. Undantaget för de lag som jagar på marker där arrendet kräver älgskyttemärket i brons.

Passen ska i görligaste mån rotera bland lagets medlemmar med hänsynstagande till praktiskt betingade omständigheter.

Brott mot klubbens regler eller mot jaktledarens direktiv kan medföra avstängning från vidare deltagande i högviltjakten. Tillfällig avstängning kan beslutas av jaktledaren, då ska jaktchefen eller annan medlem i arbetsutskottet meddelas så snart som möjligt. Längre avstängning från deltagande i högviltjakten, förlorad köttlott och/eller andra påföljder beslutas av AU. I väntan på beslut från AU får berörd person/personer inte delta i lagets jakt.

Älgjaktstart bestäms före klubbens årsmöte av älgjaktledaren efter samråd med älgjaktlaget. Avbrott, uppehåll, omstart och avslutning bestäms av jaktledaren efter samråd med jaktlaget.

Övrigt tillåtet vilt enligt jaktledarens beslut.

FÖRDELNING AV BYTET

Den som har deltagit i jaktlagets verksamhet när bytet fälls skall alltid ha rätt till del av bytet, eventuellt undantag från detta beslutas av AU, se ovan. Tjänstgörande jaktledare får efter samråd med de jägare som deltagit den dag bytet fälls i begränsad omfattning besluta att fler får ta del av bytet.

Fälld älg: krona, hjärta, lever och tunga tilldelas skytten.

Fälld björn: hud och huvud tilldelas skytten.

Älgjaktledaren har rätt att besluta:

• Att den som deltar på helgen har rätt till köttlott på älg som skjuts under kommande vecka. Undantag gäller om det inträffar en överskjutning under veckan. Vid en sådan händelse delas älgen respektive överskjutningsavgiften lika mellan dem som deltagit vid den tidpunkt då älgen fällts.

• Om eventuell hundlott och dess villkor.

Kostnader: Fäll- och arrendeavgift erläggs av klubben. Övriga väsentliga kostnader beslutas av jaktledaren efter samråd med jaktlaget före jaktens början.

VID EVENTUELL ÖVERSKJUTNING

Bytet delas av de i jaktlaget som vid överskjutningstillfället hade rätt till del av bytet enligt klubbens regler. Eventuell fäll-/överskjutningsavgift erläggs solidariskt av de som hade rätt till del av bytet.

Om böter skulle utdömas skall de erläggas av den eller de jägare som orsakade överskjutningen.

TIPS! Slaktavfall kan lämnas vid återvinningscentralen i Södra Sunderbyn.

REGLER FÖR BJÖRNJAKT 

Efter intresseanmälan till jaktchef för björnjakt före älgjakt bildas björnjaktlag som får jaga björn på klubbens utvalda områden där klubben har jakträtt på björn. Minst två intresseanmälningar erfordras för att bilda björnjaktlag. Eventuella fäll- och arrendeavgifter för björn betalas av klubben. Alla andra avgifter, exempelvis provtagning, besiktning, märkning, betalas av jaktlaget. Jaktregler är klubbens övriga ramjaktregler för högvilt.

Björnjaktstart, avbrott, uppehåll, omstart och avslutning bestäms av björnjaktledare efter samråd med jaktlaget.

Under älgjakttiden har endast älgjaktlagen jakträtten på björn inom sina respektive områden och älgjaktledaren är tillika björnjaktledare.

Utsedda björnjaktledare skall före jaktens början samla jaktlaget för övningsskytte mot björnfigur på klubbens skjutbana vid Knöppelåsen.

De som genomgått och godkänts vid Jägareförbundet Norrbottens teoretiska och praktiska eftersöksutbildning på björn, har med råge uppfyllt ovanstående rekommendationer.

Älgjägare som har för avsikt att under älgjakten avlossa skott mot björn om tillfälle ges, rekommenderas starkt att öva skytte mot björnfigur före älgjaktens början.